Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar samenvatting
Ga naar inhoud
Ga naar voorwoord
Ga naar het afstudeerproject

kern van het verslag
   
Drempelsweg icoon

VoorwoordDit voorwoord is geschreven door Anno Pomp, projectleider Drempels Weg voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

Op de website van het Ministerie van VWS is als mission statement het volgende te lezen:

'Het ministerie van VWS stimuleert de gezondheid en de zelfstandigheid van burgers en hun participatie in de samenleving en draagt daardoor bij aan de kwaliteit en de stabiliteit van die samenleving. Het ministerie bevordert bijzondere aandacht voor hen bij wie zelfredzaamheid tijdelijk of permanent ontbreekt.'
Een van de groepen in de samenleving die de bijzondere aandacht van de overheid nodig heeft, zijn de gehandicapten. In Nederland leven ongeveer 100.000 mensen met een verstandelijke handicap. Daarnaast zijn er de doven, de blinden en natuurlijk de lichamelijk gehandicapten. Onder de groep van lichamelijk gehandicapten zijn ook mensen te scharen die een chronische ziekte hebben. Al deze mensen samen, vormen een groep van ruim 1 miljoen Nederlanders.

Een van de belangrijkste beleidsdoelstellingen van VWS met betrekking tot mensen met een handicap is het vergroten van hun maatschappelijke participatie. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan in de fysieke sfeer, bijvoorbeeld in financieringssystemen of door het mogelijk maken dat gehandicapten zelfstandig wonen, in plaats van in een instelling buiten de samenleving. Nog een voorbeeld is het bevorderen van de mogelijkheden van gehandicapten om 'gewoon' te werken in bedrijven of andere organisaties. Naast de meer fysieke kant wordt ook gewerkt aan de minder materiele zaken, zoals regelgeving.

In de loop van 2000 ontstond binnen VWS het inzicht dat het gebruik van internet voor mensen met een handicap van enorm belang is voor de vergroting van hun maatschappelijke participatie. De grote mogelijkheden van het internet heffen in sommige gevallen zelfs de handicap op, maar biedt zeer vaak mogelijkheden die anders niet voor een gehandicapte aanwezig zou zijn geweest. Uit onderzoek dat in opdracht van VWS is uitgevoerd, blijkt nadrukkelijk de waarde van internet voor gehandicapten. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat gehandicapten eigenlijk maar zeer ten dele uit de voeten kunnen met het internet. De wijze waarop websites worden gebouwd, maakt dat deze voor hen niet toegankelijk zijn. De ontoegankelijkheid van het internet is even veelvormig als de handicaps dat zijn. Toegankelijkheid voor een blinde is anders dan voor een verstandelijk gehandicapte.

Dit inzicht omtrent de (on)toegankelijkheid van internet ontstond in zekere zin op het juiste moment. De populariteit en daarmee het gebruik van internet nam en neemt hand over hand toe. De komst van breedband en mobiel internet staat voor de deur. Het ligt voor de hand dat veel belangrijke websites de komende periode daarvoor geschikt gemaakt zullen gaan worden. Nu handelen om de toegankelijkheid van websites te vergroten is dus noodzakelijk.

Op grond van deze kennis heeft de Staatssecretaris van VWS, Margo Vliegenthart, het project Drempels Weg in het leven geroepen. Door middel van een campagne rond dit thema zal in het jaar 2001 op een betrekkelijk onorthodoxe wijze bevorderd worden dat het thema van een voor gehandicapten toegankelijk internet maatschappelijke aandacht krijgt. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de website www.drempelsweg.nl. Op deze site zijn details en vorderingen van de campagne na te gaan. De beleidsmatige relevantie van Drempels Weg wordt op rijksniveau overigens nadrukkelijk gevoeld. Alle departementen zullen binnen afzienbare tijd hun website zo omvormen dat deze toegankelijk is voor gehandicapten. Naar aanleiding van het initiatief van Staatssecretaris Vliegenthart heeft de Tweede Kamer ca 30 schriftelijke vragen gesteld, die voor een groot deel gericht waren op de duurzaamheid van Drempels Weg.

Om het beleidsprobleem aan te pakken heeft VWS reeds in 2000 de ondersteuning en het advies van een aantal gespecialiseerde bedrijven ingeroepen. Deskundigheden als politieke strategie, communicatie, cursusontwikkeling, enz. hebben een belangrijke bijdrage geleverd. Van uiterst groot belang was (en is) de deskundigheid van het internetbedrijf NMG nieuwe media groep.

Onderzocht is hoe internet toegankelijk gemaakt zou moeten worden voor gehandicapten. Uit het onderzoek bleek dat er internationale regels bestaan. Deze regels, die door de Verenigde Naties zijn onderschreven, zijn normerend voor de toegankelijkheid. Problematisch was echter dat deze regels dermate complex waren dat een correcte interpretatie van deze regels veelal veel inspanning zou vergen. Bouwers van websites zullen deze regels uitsluitend volgen indien opdrachtgevers daarvoor ruimte bieden, of indien de regels eenvoudig toepasbaar zijn. Indien aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, zal een website ontoegankelijk worden gebouwd.

Van belang was dus om bouwers van websites op een zo eenvoudig mogelijke wijze in staat te stellen kennis rond de richtlijnen op te doen. Om dit te kunnen bereiken was het laagdrempelig presenteren van de richtlijnen essentieel.

De Nieuwe Media Groep heeft op een creatieve, deskundige wijze maar zeker ook volhardende wijze de richtlijnen stuk voor stuk geanalyseerd. Op grond van de analyse is nagegaan op welke wijze soms zeer complexe regels gemakkelijk uitgelegd konden worden aan relatieve leken. Ook heeft de Nieuwe Media Groep voorbeelden ontwikkeld (voorbeeld interfaces en demo-websites) die aangeven hoe een toegankelijke website toch aantrekkelijk kan zijn.

Zonder het door de Nieuwe Media Groep uitgevoerde hoog gekwalificeerde werk was er geen inhoudelijke basis onder het project Drempels Weg geweest. Een campagne zonder inhoudelijk sterke boodschap of overtuigende argumenten gevoed door goede voorbeelden zal mislukken.

De auteur van deze scriptie is een van de belangrijkste onderzoekers van de Nieuwe Media Groep. Mede dank zij zijn bijdrage is de campagne voor een toegankelijk internet kansrijk. Op basis van o.m. zijn werkzaamheden is het mogelijk om aanbieders van websites te informeren omtrent de wijze waarop zij hun website toegankelijk kunnen maken. Dit zal ertoe leiden dat mensen met een handicap op een meer volwaardige wijze gebruik kunnen maken van het internet, en daarmee meer onderdeel uitmaken van de maatschappij.Anno Pomp
projectleider Drempels Weg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Den Haag, 31 mei 2001

volgende pagina:

Het afstudeerproject

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijst


Foto: rustig aan in de bergen
Fig.1: remmen los voor Drempels Weg
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Het afstudeerproject