Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar samenvatting
Ga naar inhoud
Ga naar voorwoord
Ga naar het afstudeerproject

kern van het verslag
Ga naar stagedoelstellingen
Ga naar context SvC
Ga naar waarom een site?
  
Drempelsweg icoon

StagedoelstellingenDit is een opsomming van de stagedoelstellingen die ik voor mijn afstuderen aan de school heb geformuleerd. Ik ga (nog) niet in op eventuele afwijkingen van dit overzicht. Deze komen in het hoofdstuk 'Evaluaties van de stage' aan bod.

Onderzoek en opstellen richtlijnen
Dit is het hoofddoel van de afstudeeropdracht. ik verwacht dat de volgende werkzaamheden tot mijn taak gaan behoren:
 • Coördineren van onderzoek naar huidige richtlijnen die gelden voor het toegankelijk maken van websites voor gehandicapten.
 • Inventariseren en ordenen richtlijnen naar categorie (ook t.b.v. database-indeling).
 • Overleggen met andere betrokken partijen over o.a. parallel verlopende trajecten, zoals de omgevingsanalyse, behoefte inventarisatie en het ontwikkelen van de voorbeeldinterfaces (4x) en demosites (2x).
 • Verrijken richtlijnen met o.a. praktijkvoorbeelden, voorbeeldcode, grafische voorbeelden, verwijzingen naar relevante documenten of sites, het aanbieden van alternatieven, het aangeven van een prioriteit of wegende factor en testbevindingen met de focusgroep (gehandicapten, ouders, medewerkers van instellingen).
 • Vertalen richtlijnen in toepasbaar, helder, Nederlandstalig verhaal.
 • Overleg met niet aan het project deelnemende partijen (gehandicaptenorganisaties, W3C, etc.)
 • Uitwisselen van informatie tussen deze partijen op minimaal wekelijkse basis. Dit zal naast het gewone overleg plaatsvinden in de vorm van documentenuitwisseling (via een applicatie op het te bouwen ondersteunende extranet).
 • Verzorgen van documenten ter ondersteuning van de andere betrokken partijen (bijvoorbeeld richtlijnenoverzicht voor de vormgevers).
 • Overleg met de betrokken partijen over de invulling en toepassing van de voorbeeldinterfaces en demosites (functioneel ontwerp).


Ondersteunend extranet
 • Bouw van het extranet
 • Vormgeven van de verschillende applicaties
 • Onderhoud extranet (HTML, CSS)


Opstellen keurmerk
 • Condities opstellen waaraan sites moeten voldoen om een keurmerk te krijgen.
 • Technische specificaties leveren voor deze condities.
 • Meehelpen ontwikkelen techniek om profiel van gehandicapten in sites met keurmerk te integreren.


Overige activiteiten
 • Bouwen facilitaire website richtlijnen en onderzoek (volgens de richtlijnen en volledig gehandicaptenvriendelijk)
 • Technisch advies aan o.a. de vormgevers van deze site.
Bovenstaande vier lijsten heb ik ter goedkeuring van de stageopdracht naar de school gestuurd. Zoals zal blijken was het moeilijk om van zo'n groot project als Drempels Weg van te voren een goede inschatting te maken van de verdeling van de werkzaamheden.

volgende pagina:

Context binnen de SvC

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: Het woord stage in gebarentaal
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Context binnen de SvC