Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar initiatief
Ga naar de doelgroep
Ga naar deelnemers
Ga naar deelprojecten
  
Drempelsweg icoon

DeelprojectenHier volgt een korte introductie deelprojecten; later zal in worden gegaan op de meest relevante deelprojecten in de hoofdstukken Vooronderzoeken en Procesbeschrijving.

Hoewel er oorspronkelijk sprake was van 12 deelprojecten, zal ik hier ook de ambassadeurs noemen, die er halverwege bijkwamen. Van elk deelproject zal ik heel kort de inhoud, de betrokken deelnemers en de doelgroep benoemen.
 1. Projectmanagement
  Lag in handen van Arthur Andersen. De nadruk lag op het bewaken van de voortgang van het project en alle afzonderlijke deelprojecten.
  Doelgroep: alle projectleden en VWS.
 2. Behoefte inventarisatie
  Werd uitgevoerd door Anker Solutions en Booij en Van Bruggen. Doel was het in kaart brengen van de behoeften en ideeën die gehandicapten en betrokkenen hebben over de huidige stand van zaken en hoe en waar eventueel verbetering mogelijk is. Zwaartepunt van het onderzoek lag in sessies met z.g. 'focusgroups'.
  Doelgroep: VWS en verschillende projectleden.
 3. Omgevingsanalyse
  Werd hoofdzakelijk uitgevoerd door Politiek Online. Doel was het in kaart brengen van soortgelijke initiatieven in Nederland en in het buitenland. Daarnaast werd onderzocht welke andere alternatieven er waren (bijvoorbeeld hardware aanpassingen) en hoe het met het beleid op bijvoorbeeld Europees niveau zit.
  Doelgroep: VWS en alle projectleden.
 4. Opleidingscentrum
  Uitgevoerd door Casimir. Er werd lesmateriaal ontwikkeld voor gehandicapten om gebruik te kunnen maken van internet.
  Doelgroep: gehandicapten.
 5. Internetcafé's
  Ook uitgevoerd door Casimir en Booij en Van Bruggen. Onderzocht werd welke aanpassingen er nodig waren om een internetcafé toegankelijk te maken voor gehandicapten. Ontwikkeling van een voorbeeld multimediacentrum.
  Doelgroep: internetcafé's, VWS en gehandicapten.
 6. Richtlijnen
  Uitgevoerd door NMG Nieuwe Media Groep. Doel was een inventarisatie maken van de verschillende richtlijnen die in Nederland en de rest van de wereld gehanteerd werden. Van de beste van deze richtlijnen zouden we voor VWS een soort definitieve lijst voor Nederland maken.
  Doelgroep: webbouwers, managers en beleidsmakers.
 7. Keurmerk
  Uitgevoerd door Politiek Online. Onderzocht werd of er een bruikbaar keurmerk bestond om websites op toegankelijkheid mee te testen. Zo niet, dan werd onderzocht in hoeverre we zelf zo'n keurmerk konden ontwikkelen.
  Doelgroep: webbouwers, gehandicapten, VWS, overige projectleden.
 8. Facilitaire website
  Gebouwd door NMG Nieuwe Media Groep. De facilitaire website www.drempelsweg.nl is bedoeld om alle resultaten aan het publiek en de doelgroepen te presenteren. De naam facilitaire site komt van de 'facilitaire' werking ervan. Hiermee wordt bedoeld dat hier alle hulpmiddelen en informatie te vinden is om zelf een website aan te passen en toegankelijk te maken.
  Doelgroep: webbouwers, managers en beleidsmakers, geïnteresseerden in toegankelijkheid, gehandicapten.
 9. Standaardinterfaces
  Gemaakt door NMG Nieuwe Media Groep. Bedoeld om aan te tonen dat dezelfde informatie op verschillende manieren op een aantrekkelijke manier kan worden aangeboden. De standaardinterfaces dienen als voorbeeld bij een denkproces, eerder dan bij een ontwerpproces.
  Doelgroep: webbouwers, technici en grafici.
 10. Demonstratiewebsites
  Ontwikkeld door NMG Nieuwe Media Groep. De demonstratiewebsites zijn omvangrijker en ingewikkelder dan de standaardinterfaces. Het gaat hier meer om de gebruikte technieken, de ontwikkeling van een navigatie en een flow en om te onderzoeken in hoeverre ingewikkelde websites toegankelijk en gebruikersvriendelijk kunnen worden gemaakt.
  Doelgroep: webbouwers, technici, beleidsmakers en managers.
 11. Openingsmanifestatie
  Voornamelijk georganiseerd door Ideëel Organiseren. Hier wordt tegelijkertijd het startschot gegeven voor een grootscheepse campagne om websites toegankelijk te maken en getoond welke resultaten het onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd.
  Doelgroep: beleidsmakers, managers, webbouwers en gehandicapten.
 12. PR-plan
  Uitgevoerd door Politiek Online en NMG Nieuwe Media Groep. Het plan schetst de PR strategie en geeft de daarbij passende activiteiten op hoofdlijnen weer die gevolgd gaan worden tot de openingsmanifestatie. Er zal op basis van dit plan een definitieve keuze voor de aanpak en (PR-)activiteiten in 2001 gemaakt moeten worden. Doelgroep: VWS en de projectdeelnemers.
 13. Ambassadeurs
  De ambassadeurs werden begeleid vanuit NMG Nieuwe Media Groep. Maar ook andere deelnemers, zoals Booij en Van Bruggen (mediatraining), zijn betrokken bij dit deelproject.
  De vier benoemde ambassadeurs zijn zelf gehandicapten en vertegenwoordigen de vier hoofdgroepen van handicaps: lichamelijk, visueel, auditief en verstandelijk gehandicapt. Zij zijn degenen die hun stem laten horen en toegankelijkheid zullen eisen van aanbieders van websites.
  Het idee achter de ambassadeurs is als volgt: het moeten de gehandicapten zelf zijn die bij aanbieders van websites aankloppen in de hoop op verbetering. Zij kunnen het beste duidelijk maken wat er aan de hand is en hoeveel gemak ze van internet zouden kunnen hebben.
Meer informatie over de ambassadeurs op de Drempels Weg site

Op sommige deelprojecten zal ik hierna niet meer terugkomen, omdat ze geen raakvlakken met mijn stageopdracht hebben gehad. Met name de internetcafé's en het opleidingscentrum zijn tijdens het project geheel langs me heen gegaan.

Ik zal nu dieper ingaan op de (resultaten van de) gepleegde vooronderzoeken, omdat ik deze informatie nodig heb om later naar te refereren.

volgende pagina:

Vooronderzoeken

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: aangepast invoerapparaat
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Vooronderzoeken