Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar evaluatie produkten
Ga naar evaluatie werkwijze
Ga naar ervaringen
Ga naar overige betrokkenen
Ga naar evaluatie stagedoelstellingen
 
Drempelsweg icoon

Evaluatie van de stageNu alle produkten, processen en effecten van mijn stageopdracht zijn besproken is het tijd om de balans op te maken: wat is er van mijn stageopdracht terechtgekomen?

Verderop in dit hoofdstuk zal ik nog iets over mijn ervaringen tijdens mijn afstudeerstage vertellen.
Tenslotte vergelijk ik mijn stageopdracht en doelstellingen met hoe het werkelijk verliep. Waar week de realiteit af van de doelstellingen en waarom was dit?

Evaluatie produkten
Hier vertel ik wat ik vind van wat er van de verschillende deelprojecten terecht is gekomen die onder mijn verantwoordelijkheid vielen. Aan bod komen de richtlijnen, de facilitaire website en de voorbeeldsites.

Ga naar Evaluatie produkten


Evaluatie werkwijze
Na de produkten evalueer ik mijn werkwijze zelf. Ik bespreek de rol van de leden van het projectteam in verhouding tot mijn opdrachten, de rol van NMG binnen het projectteam en mijn rol binnen NMG.

Ga naar Evaluatie werkwijze


Ervaringen
In Ervaringen bespreek ik hoe ik het vond om op deze projectmatige basis te werken, het testen met gehandicapten en de openingsmanifestatie. Het is een persoonlijke noot tussen de inventarisaties van prestaties.

Ga naar Ervaringen


Overige betrokkenen
In dit hoofdstuk behandel ik nog kort enige derden die bij het project betrokken waren , maar waarvoor eerder geen plaats was in dit verslag. Omdat dit toch zeker interessant is voor de evaluatie van mijn stage, komen hier onder andere mijn contacten met het W3C, Bartiméus, Ilse.nl & Peter Kentie en TNO Human Factors Research Intstitute aan bod.

Ga naar Overige betrokkenen


Evaluatie stagedoelstellingen
Tenslotte worden de stagedoelstellingen afgezet tegen de realiteit. Dit is een samenvatting van de conclusies van de voorgaande hoofdstukken.

Ga naar Evaluatie stagedoelstellingen

volgende pagina:

Evaluatie van de produkten

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: de jaarbeurs
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Evaluatie van de produkten