Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar evaluatie produkten
Ga naar evaluatie werkwijze
Ga naar ervaringen
Ga naar overige betrokkenen
Ga naar evaluatie stagedoelstellingen
Ga naar evaluatie richtlijnen
Ga naar evaluatie facilitaire website
Ga naar evaluatie voorbeeldsites
Drempelsweg icoon

Evaluatie produktenAls we het extranet en de diverse verslagen en rapporten even buiten beschouwing laten, zijn er drie grote eindprodukten van mijn afstudeerstage: de richtlijnen, de facilitaire website en de voorbeeldsites.

Onderverdeling
De richtlijnen zijn dan onder te verdelen in het richtlijnenonderzoek en de vertaling en verrijking van de W3C-richtlijnen.
De voorbeeldsites bestaan ook hier weer uit de twee demosites en de vier standaardinterfaces.

Evaluatie
De hierop volgende evaluatie is niet zozeer een procesbeschrijving als wel een persoonlijke mening over hoe de dingen zijn verlopen en wat ik van de resultaten vind.
Verderop in dit hoofdstuk, bij de Evaluatie stagedoelstellingen, maak ik een op feiten gebaseerde afweging over de behaalde resultaten.

volgende pagina:

Evaluatie richtlijnen

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: conclusie: voldoende glucose is onontbeerlijke grondstof voor een goede website
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Evaluatie richtlijnen