Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar evaluatie produkten
Ga naar evaluatie werkwijze
Ga naar ervaringen
Ga naar overige betrokkenen
Ga naar evaluatie stagedoelstellingen
 
Drempelsweg icoon

Evaluatie stagedoelstellingenWat ging goed, wat ging fout. Wat is blijven liggen? , samen met de argumentatie waarom een bepaald onderdeel is geschrapt of juist halverwege geïntroduceerd

Op deze plek worden de stagedoelstellingen afgezet tegen de realiteit. Deze realiteit is een samenvatting van de conclusies van de voorgaande hoofdstukken.


Nogmaals een opsomming van de doelstellingen


Dit is nogmaals een opsomming van de doelstellingen van de stage, zoals ik ze reeds in de introductie heb besproken.

Onderzoek en opstellen richtlijnen
Dit is het hoofddoel van de afstudeeropdracht. ik verwacht dat de volgende werkzaamheden tot mijn taak gaan behoren:
 • Coördineren van onderzoek naar huidige richtlijnen die gelden voor het toegankelijk maken van websites voor gehandicapten.
 • Inventariseren en ordenen richtlijnen.
 • Overleggen met andere betrokken partijen over o.a. de omgevingsanalyse, behoefte inventarisatie en het ontwikkelen van de voorbeeldsites.
 • Verrijken richtlijnen met o.a. praktijkvoorbeelden, voorbeeldcode, grafische voorbeelden, verwijzingen naar relevante documenten of sites, het aanbieden van alternatieven, het aangeven van een prioriteit of wegende factor en testbevindingen met de focusgroepen.
 • Vertalen richtlijnen in toepasbaar, helder, Nederlandstalig verhaal.
 • Overleg met niet aan het project deelnemende partijen.
 • Uitwisselen van informatie tussen deze partijen op minimaal wekelijkse basis. Dit zal plaatsvinden in de vorm van documentenuitwisseling.
 • Verzorgen van documenten ter ondersteuning van de andere betrokken partijen.
 • Overleg met de betrokken partijen over de invulling en toepassing van de voorbeeldinterfaces en demosites.
Ondersteunend extranet
 • Bouw van het extranet
 • Vormgeven van de verschillende applicaties
 • Onderhoud extranet (HTML, CSS)
Opstellen keurmerk
 • Condities opstellen waaraan sites moeten voldoen om een keurmerk te krijgen.
 • Technische specificaties leveren voor deze condities.
 • Meehelpen ontwikkelen techniek om profiel van gehandicapten in sites met keurmerk te integreren.
Overige activiteiten
 • Bouwen facilitaire website richtlijnen en onderzoek (volgens de richtlijnen en volledig gehandicaptenvriendelijk)
 • Technisch advies aan o.a. de vormgevers van deze site.

Nogmaals de door mij behaalde resultaten


Zoals besproken in de evaluatie van het project.
 • Ik heb een online onderzoek gedaan naar richtlijnen voor toegankelijkheid van gehandicapten op internet.
 • Ik heb de ontoegankelijke richtlijnen voor toegankelijkheid van het W3C getemd en toegankelijker gemaakt.
 • Ik heb de richtlijnen verrijkt met commentaar, voorbeeldcode en alternatieven.
 • De onder mijn verantwoordelijkheid geplaatste facilitaire website Drempelsweg.nl bedacht, gebouwd en gevuld.
 • Ik heb mijn kennis van de richtlijnen overgedragen aan mijn collega's bij NMG.
 • Ik heb de verschillende demosites (Sneevert en Profimarkt) bedacht en gebouwd.
 • Ik heb vele demonstratiewebsites en testsites gemaakt om mijn richtlijnenvaardigheden te oefenen.
 • Ik heb de verschillende overheidssites getest op hun toegankelijkheid en hiervan verslag uitgebracht.
 • Ik heb een standaarddocument opgesteld voor het gebruik van style sheets.


Evaluatie stagedoelstellingen


Ik denk dat het duidelijk is dat de meeste van de stagedoelstellingen gehaald zijn. De hoofddoelstelling, het inzichtelijk maken van de richtlijnen van het W3C, beschouw ik dan ook als geslaagd. Ik zal hier iets vertellen over de afwijkingen tussen de doelen en de werkelijkheid.

Extranet
Het extranet was geen echt deelproject. Het was een korte klus die ik niet echt tot mijn afstudeeropdracht wil rekenen. Van onderhoud is het ook uiteindelijk weinig gekomen. Het enige dat ik er later in samenwerking met de projectmanager aan bijgebouwd heb, zijn de standaardqueries om een voorsortering van deelprojecten te maken.

Keurmerk
Omdat het keurmerkenonderzoek resulteerde in het advies om zelf geen keurmerk te ontwikkelen, is dit deelproject min of meer aan mijn technische neus voorbij gegaan. Mijn input was namelijk niet langer nodig. Ik was er niet rouwig om, want ik had inmiddels een aantal interessante nieuwe projecten: de facilitaire website en de voorbeeldsites.

Facilitaire website en voorbeeldsites
De in de doelstellingen onder Overige activiteiten geschaarde facilitaire website en voorbeeldsites hebben uiteindelijk een belangrijk aandeel van mijn stage opgeëist. Ik denk dat ik ze samen met de richtlijnen als de hoofdprodukten van mijn stage moet rekenen.

Van te voren kon ik niet goed overzien op welke activiteiten de nadruk zou komen te liggen. Achteraf is het logisch dat mijn aandeel in de facilitaire- en voorbeeldsites zo hoog was: ik was de specialist op het gebied van richtlijnen. Dat ik me tijdens de bouw ervan ook nog eens opwierp als een floormanager is meer een uit nood geboren oplossing dan een ambitie.

Redactie richtlijnen
Wat ik me tijdens het project nog niet realiseerde, was dat mijn specialisme me ook parten ging spelen tijdens de invoer van de richtlijnen in de database. Samen met mijn collega webdesigner was ik de enige 'gekwalificeerde' voor dit werk. Werk, dat niet van tevoren was ingepland.


Conclusie


Ik denk dat ik met recht kan concluderen dat ik mijn stagedoelstellingen heb gehaald. En niet alleen dat: ik heb meer gedaan dan ik van tevoren in mijn stageopdracht beschreef. Dit was het logische gevolg van het verloop van het project. Ook deelopdrachten die ik uiteindelijk niet heb uitgevoerd waren hier het gevolg van. Dit is niet erg, omdat het voortschrijdend inzicht dat we verkregen tijdens het project de verdere verloop ervan bepaalde.

De drie hoofdprodukten van mijn afstudeeropdracht zijn de richtlijnen, de facilitaire website en de voorbeeldsites.

volgende pagina:

Conclusies & aanbevelingen

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: aangepaste invoerapparaten
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Conclusies & aanbevelingen