Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar resultaten
Ga naar effecten
Ga naar gevolgen
 
Drempelsweg icoon

EffectenEen project van deze omvang heeft (als alles goed is gegaan) onvermijdelijk effecten op de samenleving. de overheid en het bedrijfsleven.
In opdracht van VWS voerden Booij en Van Bruggen en Anker Solutions een maand na de openingsmanifestatie een z.g. nulmeting uit naar de effecten van Drempelsweg. Ik heb hier de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek bij elkaar gezet.


Nulmeting effecten project Drempels Weg


De belangrijkste uitkomsten van de nulmeting luiden:

Grote steun van de Nederlandse bevolking
De campagne Drempels Weg mag zich verheugen in zeer grote steun onder de Nederlandse bevolking. Dit blijkt onder meer uit overall-metingen en uit de grote steun voor de centrale doelstellingen en belangrijkste beleidsvoorstellen van de campagne.

Betrokken bedrijven kunnen veel goodwill genereren. Het brede publiek dicht het bedrijfsleven slechts een geringe verantwoordelijkheid toe bij het reduceren van de digitale kloof onder gehandicapten. Juist tegen deze achtergrond reageert men zeer positief op bedrijven die desalniettemin initiatieven nemen op dit terrein.

Norm: gehandicapten moeten mee kunnen doen
De meeste mensen hebben grote moeite om te erkennen dat gehandicapten op achter zijn geraakt. Men heeft veel meer de neiging om gehandicapten te zien als 'kwetsbaar' of als verkerend in een slechte inkomenspositie, waardoor ze recht hebben op extra aandacht en bescherming. Dit geldt in versterkte mate voor het internet, omdat dit medium vooral als een communicatiemedium wordt gezien, en daarmee van groot belang voor het kunnen meedoen aan de samenleving. De sterkst resonerende redeneringen in het onderzoek zijn de volgende:
  • 'Voor gehandicapten staat er misschien wel meer op het spel rond internet dan voor niet-gehandicapten. Internet is voor veel gehandicapten immers een onmisbaar communicatiemiddel, een deur naar de buitenwereld. Het is daarom des te belangrijker dat we er met zijn allen voor zorgen dat die deur ook open blijft staan.'
  • 'De meest gehandicapten hebben naast hun handicap vaak ook een laag inkomen; zij zijn daardoor extra gevoelig voor de inkomensgevolgen van speciale voorzieningen en hulpmiddelen die nodig zijn om het internet op te gaan. Het is daarom dubbel belangrijk dat zij hun aanpassingen zo veel mogelijk vergoed krijgen.'

Zeer positieve beleving van internet
Internet wordt (zeer) positief geduid. Vrijwel iedereen (99 procent) zegt wel eens van internet te hebben gehoord. Het overgrote deel van de respondenten ziet de opkomst van het internet als een positieve ontwikkeling (50 procent 'zeer positief'; 37 procent 'beetje positief').

Zeer positieve houding ten aanzien van gehandicapten
Gehandicapten genieten zeer veel sympathie. De respondenten spreken een zeer positief oordeel uit over 'gehandicapten'. Vier van de vijf respondenten (79 procent) geeft gehandicapten een cijfer van 6 of hoger op een schaal lopend van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer positief). De gemiddelde waardering voor gehandicapten is met 7.7 zeer hoog.

Internet = communicatie en informatie
Internet = communicatie. De respondenten herkennen veel verschillende toepassingen van het internet (spelletjes, kopen van producten, etc.) maar het medium wordt voor alles gezien als een communicatiemiddel, waarmee je met andere mensen in contact kunt treden en volwaardig aan deel kan nemen aan de samenleving. Tweederde van de respondenten (65 procent) noemt 'communiceren met anderen' als een van de drie belangrijkste toepassingen van het internet. Daarnaast noemt ruim eenderde (38 procent) nog eens 'e-mailen met anderen'.

Internet is ook het opvragen van informatie. Een tweede belangrijke functie is het 'opvragen van informatie via websites' (43 procent).

Sommige toepassingen populairder onder bepaalde deelgroepen. Er zijn geen aanwijzingen dat gehandicapten en/of hun verzorgers meer of juist minder belang hechten aan bepaalde internettoepassingen.

Brede herkenning digitale kloof
Zeer veel burgers herkennen het bestaan van een digitale kloof, maar denken daarbij allereerst aan ouderen, etnische minderheden en lager opgeleiden. Pas daarna wordt de digitale kloof geassocieerd met gehandicapten. Een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat er iets aan deze kloof gedaan moet worden. Met name de overheid moet iets doen aan het dichten van deze kloof, liefst samen met de 'betrokken mensen' zelf.
De respondenten zijn overtuigd van het bestaan van een digitale kloof, ook al gebruiken zij die term liever niet. Ruim vier van de vijf ondervraagden (82 procent) zegt dat sommige groepen achterop zijn geraakt 'in hun gebruik van het internet. Slechts 18 procent is van mening dat 'iedereen gelijke toegang heeft tot het internet'.

De digitale kloof heeft vooral met sociale positie te maken. De respondenten situeren de digitale kloof, althans de negatieve kant daarvan, bij ouderen, lage inkomens, etnische minderheden, en lager opgeleiden. Percepties worden grotendeels gestaafd door de data. Het beschikbare datamateriaal laat zien dat deze waarnemingen van het publiek grotendeels sporen met de feiten.

Er moet iets worden gedaan aan de digitale kloof
De digitale kloof moet worden aangepakt. Wanneer bepaalde groepen buiten hun schuld achterop zijn geraakt met het gebruik van internet, dan vinden bijna vier van de vijf respondenten (79 procent) dat er iets moet worden gedaan om die achterstand op te heffen.

Overheid eerste verantwoordelijke
Het ongedaan maken van de internetachterstand van bepaalde groepen wordt door de respondenten in eerste instantie opgevat als een taak van de overheid (34 procent) en in tweede instantie als een taak van de 'de betrokken mensen zelf' (25 procent). Een kleinere groep van 10 procent van de ondervraagden beschouwt het wegwerken van de digitale kloof als een taak van de overheid en de betrokken groepen gezamenlijk.

Slechts 7 procent beschouwt het wegwerken van de digitale kloof als een taak van alleen het bedrijfsleven.
Goede voorbeelden van bedrijfsleven worden zeer positief ontvangen. De lage verwachtingen van het bedrijfsleven vertalen zich in zeer positieve reacties op (inderdaad onverwachte) initiatieven van de kant van het bedrijfsleven. Zo vindt vrijwel iedereen (98 procent) het een 'goede zaak' dat een aantal bedrijven 'op dit moment miljoenen guldens investeert om hun computerprogramma's en apparatuur beter toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk groepen gehandicapten.' Dergelijke inspanningen genereren een enorme goodwill, zoveel is zeker.

Toegankelijkheid websites: liever zelfregulering dan dwang
Zelfregulering heeft de voorkeur. Bij het voor gehandicapten toegankelijk maken van websites hanteren respondenten liever de wortel dan de stok. Dat geldt voor de acties van zowel de overheid, de gehandicapten, als de respondenten zelf in hun rol van individuele consumenten. In alle drie de gevallen geeft het overgrote deel van de respondenten de voorkeur aan vrijwillige bijdragen aan de oplossing van het probleem in plaats van het uitoefenen van enigerlei vorm van dwang via wetgeving, publieke acties en consumentenboycots.

Beleidsvoorstellen genereren veel steun, maar weinig emotie
Brede, doch weinig emotioneel beleefde steun voor breed scala aan Drempels Weg activiteiten. Bijna alle beleidsvoorstellen die rondom de campagne Drempels Weg de ronde doen worden goed gewaardeerd. Maar de echte, diepgevoelde emotie ontbreekt. Zo blijft het aantal malen dat het cijfer '10' wordt uitgedeeld steken op 15 procent bij het sterkst resonerende beleidsvoorstel, terwijl voor een echt zwaar politiek issue dit percentage minstens in de dertig moet liggen (en vaak zelfs in de veertig).

Het sterkst resonerende voorstel richt zich op het ontsluiten van gehandicapteninstellingen op het internet. Dit voorstel genereert veel sympathie: 'Subsidiëren van internetaansluitingen in gehandicapteninstellingen.' (86 procent score 7 of hoger, waarvan 15 procent het cijfer '10')

Samenwerking op basis van vrijwilligheid. Andere goed gewaardeerde voorstellen bevatten verwijzingen naar het op vrijwillige basis toegankelijk maken van websites voor gehandicapten:
  • 'Samen met gehandicapten initiatieven ontwikkelen waardoor het bedrijfsleven meer bewust wordt gemaakt van de internetbehoeften van gehandicapten.' (85 procent score 7 of hoger, waarvan 12 procent het cijfer '10' )
  • 'Bevorderen van de samenwerking tussen overheid, bedrijven en gehandicapten zodat zoveel mogelijk websites op vrijwillige basis toegankelijk kunnen worden gemaakt voor zo veel mogelijk groepen gehandicapten.' (87 procent score 7 of hoger, waarvan (slechts) 10 procent het cijfer '10')
  • 'Als overheid zelf het goede voorbeeld geven door er voor te zorgen dat alle overheids-websites uiterlijk over een jaar toegankelijk zijn voor gehandicapten.' (81 procent score van 7 of hoger, waarvan 14 procent het cijfer '10').

Vrijwilligheid blijft de sleutel
Zo reageren de respondenten weinig positief op een voorstel om te zorgen voor wetgeving die bedrijven verplicht om binnen 3 jaar hun websites toegankelijk te maken voor gehandicapten (slechts 54 procent score 7 of hoger).

Grote steun voor Drempels Weg
Redelijke bekendheid campagne Drempels Weg. Meer dan een kwart van de ondervraagden (28 procent) zegt gehoord te hebben van de Campagne Drempels Weg.
Een veel kleiner aantal, 6 procent, heeft gehoord over de door staatssecretaris Vliegenthart aangestelde ambassadeurs. Deze cijfers zullen uiteraard in het verloop van de campagne nauwlettend worden gemonitord.

Massale steun
Veel belangrijker dan het aantal respondenten dat op dit moment van de campagne heeft gehoord is de massale steun voor dit initiatief. Bijna alle respondenten (97 procent) vindt het goed dat het ministerie van VWS een campagne heeft ingesteld met als doel 'het gebruik van internet door gehandicapten te bevorderen en zo bij te dragen aan de verbetering van hun maatschappelijke positie.' Ruim eenderde (36 procent) beoordeelt dit initiatief als 'zeer goed'.

Download de Nulmeting Kwantitatief Onderzoek
(304kB; Word-document; opent in nieuw venster)

volgende pagina:

Gevolgen

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: de ambassadeurs worden beëdigd
Fig.1: staatssecretaris Vliegenthart beëdigt de vier ambassadeurs in de Nieuwspoort in Den Haag
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Gevolgen