Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar in Nederland
Ga naar in de wereld
Ga naar het W3C
 
Drempelsweg icoon

De rol van het W3C inzake toegankelijkheidIn 1994 is het World Wide Web Consortium (W3C) opgericht. Vanaf 1996 heeft het W3C een eigen actiegroep, "the web accessibility initiative" (WAI). Deze groep van deskundige activisten uit de Verenigde Staten heeft een centrale rol gespeeld in het ontwikkelen van richtlijnen voor toegankelijke websites, met name bedoeld om ook gehandicapten te laten deelnemen aan het internet.

De richtlijnen van het W3C worden met name door overheden, universiteiten en IT bedrijven onderschreven.
Zoals op de vorige pagina beschreven is heeft de Amerikaanse overheid in 1998 zelfs alle overheidsorganisaties in eigen land verplicht de eigen websites aan de W3C richtlijnen te laten voldoen. Daarmee heeft deze netwerkorganisatie een enorme invloed gekregen en wereldwijd de standaard bepaald.
Er zijn veel verschillende richtlijnen over toegankelijke websites ontwikkeld 1. Maar het W3C heeft nu de standaard vastgelegd en het is weinig zinvol om daar nog tegen in te gaan. Begin november 2000 zijn de Engelstalige richtlijnen ook volledig vertaald in het Nederlands beschikbaar gesteld.


De tien geboden van het W3C


Omdat het W3C probeert voor alle technieken de standaard vast te leggen, is de hoeveelheid standaarden en informatie enorm gegroeid. Hierdoor zijn de lijsten met technische specificaties aanzienlijk te noemen. Om nu een beginnende gebruiker een handvat te bieden om snel aan de slag te gaan heeft het W3C een lijst met tien geboden samengesteld met dingen waar je altijd op moet letten als je een site toegankelijk wilt maken.

De tien geboden van W3C voor het maken van toegankelijke sites luiden als volgt:
 1. Plaatjes en animaties. Gebruik het alt-attribuut om de functie van elke illustratie te beschrijven.
 2. Image maps. Gebruik MAP en geef tekst voor de hotspots.
 3. Multimedia. Geef bijschriften en transcripties voor audio en beschrijvingen voor video.
 4. Hypertekst-links. Gebruik tekst die zinvol is buiten zijn context. Bijvoorbeeld: vermijd "klik hier".
 5. Organisatie van een pagina. Gebruik kopjes, lijsten en een consistente structuur. Gebruik CSS voor de lay-out en stijl waar mogelijk.
 6. Grafieken en diagrammen. Geef een samenvatting of gebruik het longdesc attribuut.
 7. Scripts, applets en plug-ins. Geef alternatieven voor het geval dat dynamische eigenschappen ontoegankelijk zijn of niet worden ondersteund.
 8. Frames. Gebruik NOFRAMES en zinvolle titels.
 9. Tabellen. Zorg dat de tabel begrijpelijk is als hij regel voor regel wordt gelezen. Geef een samenvatting.
 10. Controleer uw werk. Valideer. Gebruik hulpsoftware, checklists en richtlijnen van W3C.
(Bron: W3C)

Opvallend aan deze lijst is, dat de geboden in twee categorieën in te delen zijn: die van algemene toegankelijkheid en bruikbaarheid en de geboden die speciale aanpassingen voor blinden voorschrijven 2. De conclusie zou kunnen worden getrokken dat als een site maar erg user friendly is, hij ook toegankelijk(er) zal zijn voor gehandicapten 3. Uit de door ons uitgevoerde tests bleek dit inderdaad voor een groot deel waar te zijn.

Voor de complete richtlijnen en checklists, ga naar www.w3c.org/WAI.


Negatieve benadering


Er zijn nog wel twee aandachtspunten te noemen inzake de W3C richtlijnen. De richtlijnen geven vooral aan wat niet gebruikt mag worden. De toepassing van de richtlijnen kan bevorderd worden door ook aan te geven dat er alternatieven zijn voor technieken die niet passen binnen de W3C richtlijnen. En juist het aangeven van deze alternatieven is een wezenlijk onderdeel geworden van 'mijn' deelproject Richtlijnen binnen het Drempels Weg project.
Verder valt het op dat W3C zelf al een prioriteit geeft aan de verschillende richtlijnen. W3C hanteert 'must', 'should' en 'may'. Deze indeling van hoe ernstig een webbouwer een bepaalde richtlijn moet nemen is ook aangehouden binnen Drempels Weg.

volgende pagina:

Achtergronden bij Drempels Weg

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijstvoetnoten:
 1. Sonneheert, een belangenorganisatie voor blinden en slechtzienden, heeft bijvoorbeeld eigen richtlijnen voor websites voor blinden en slechtzienden.

 2. Toch blijkt uit een aantal van de door ons uitgevoerde tests, dat met name verstandelijk gehandicapten baat kunnen hebben bij aanpassingen die speciaal voor blinden zijn gemaakt: zij gebruiken de alt-teksten in de navigatie als feedforward bij de link. De alternatieve teksten bevestigen als het ware hun ideeën bij een bepaalde link.

 3. Overigens moet wel worden opgemerkt dat de W3C richtlijnen vooral gericht zijn op de technische toegankelijkheid van websites.


Logo: W3CToegankelijke sites mogen het W3C-keurmerk plaatsen
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Achtergronden bij Drempels Weg