Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar in Nederland
Ga naar in de wereld
Ga naar het W3C
Ga naar overheid
Ga naar bedrijfsleven
Drempelsweg icoon

Toegankelijkheid in NederlandIn Nederland is tot nu toe geen wetgeving omtrent toegankelijkheid. Veel gehandicaptenbelangenorganisaties zijn op eigen houtje bezig met het ontwikkelen van richtlijnen en standaarden.

Het nadeel van een dergelijke aanpak is, dat het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden, terwijl de opgestelde richtlijnen of standaarden meestal niet toereikend zijn. Dit komt doordat een gehandicaptenbelangen- of ouderorganisatie vaak uitgaat van een specifieke doelgroep.

Naast belangenorganisaties begint de overheid nu ook zelf initiatief te tonen om de gehandicapte toegang te verschaffen tot het internet.

Overheidsbeleid


In Nederland zijn geen wetten zoals in de VS die toegankelijkheid van Internet verplicht stellen. En dat is te merken aan de internetsites in Nederland.

Alhoewel er geen overheidsbeleid ontwikkeld is in Nederland specifiek over gehandicapten en internet, zijn er wel een aantal beleidsontwikkelingen te noemen die veel raakvlakken met het onderwerp hebben.
Zo zijn in alle openbare bibliotheken internetaansluitingen en is gestart met het project digitale trapveldjes. Digitale trapvelden zijn laagdrempelige gelegenheden in aandachtswijken van de dertig steden die onder het Grotestedenbeleid vallen, waar inwoners van deze wijken op een toegankelijke wijze in contact kunnen komen met informatie- en communicatietechnologie.

Vorig jaar heeft het ministerie van BZK / Helpdesk Overheid.nl een onderzoek laten doen naar de kwaliteit van overheidswebsites. Hier kwam uit dat de huidige overheidssites over het algemeen niet erg toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden (hierover later meer).
Eén van de oorzaken hiervan is onbekendheid van de bouwers met de mogelijkheden die er zijn om die toegankelijkheid te realiseren. En dit hangt weer samen met het ontbreken van één centraal punt om deze informatie op een toegankelijke manier te bereiken. De Helpdesk Overheid.nl heeft in haar doelstellingen opgenomen dat zij overheden beter bekend wil maken met deze mogelijkheden.

De bijzondere positie van Drempels Weg
Drempels Weg is het eerste initiatief dat vanuit de centrale overheid wordt gestuurd, en wel vanuit de Directie GehandicaptenBeleid (DGB) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MinVWS). Ook is het een van de weinige projecten, die ingaan op de problematiek van alle soorten handicaps. Bovendien is de opzet van de Drempels Wegsite zo, dat deze niet alleen toegankelijk is voor alle gehandicaptengroepen, maar voor iedereen.

Belangenorganisaties in Nederland


Een aantal belangenorganisaties in Nederland is actief betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen, methoden en technieken voor gehandicapten op het internet. Deze richtlijnen en methoden hebben in Nederland overigens geen enkele juridische waarde.
Ik zal enkele organisaties noemen, die indirect mee hebben gewerkt met het project Drempels Weg. Over de precieze vorm van de samenwerking later meer in het hoofdstuk Procesbeschrijving.

Bartiméus
Bartiméus is van oorsprong een belangenorganisatie voor blinden. Zij hebben het boekje Site Seeing uitgebracht (zie de bronnenlijst) met uitgebreide informatie over het bouwen van een toegankelijke website. Zij geven een cursus voor webbouwers en zij verspreiden actief de tien geboden van het W3C.
Na de uitgave van het boekje is vanuit Bartiméus Accessibility.nl opgericht.

Accessibility.nl
Dit is een 'onafhankelijke stichting die bedrijven, instellingen en overheid wil informeren, enthousiasmeren en faciliteren ten aanzien van webtoegankelijkheid voor iedereen'.
Accessibility.nl is opgezet naar aanleiding van vragen over toegankelijkheid na de presentatie van het boek Site Seeing aan minister van Boxtel. Die vragen kunnen nu door een gespecialiseerd team worden beantwoord.

Accessibility.nl heeft een (door het W3C goedgekeurde) Nederlandse vertaling gemaakt van het Web Accessibility Initiative van het W3C (www.w3c.org/WAI), waarin de richtlijnen voor de toegankelijkheid van websites staan. Deze richtlijnen zijn door hun omvang en lineaire indeling zelf overigens niet erg toegankelijk1.

volgende pagina:

Overheid

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijstvoetnoten:
  1. Bovendien voldoen zowel de site van Bartiméus als die van Accessibility.nl niet geheel aan de richtlijnen.


Foto: inschrijven voor de Drempels Weg manifestatie
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Overheid