Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar in Nederland
Ga naar in de wereld
Ga naar het W3C
Ga naar overheid
Ga naar bedrijfsleven
Drempelsweg icoon

BedrijfslevenHet zal vooral van de aanbieder afhangen wanneer sites in het bedrijfsleven toegankelijk gemaakt zullen worden.

Zonder diep op specificaties in te gaan, kun je stellen dat het met de toegankelijkheid van websites uit het bedrijfsleven nog slechter gesteld is dan dat van overheidssites. De belangrijkste oorzaak hiervan is het totaal ontbreken van beleid of wetgeving in deze richting. Maar ook heerst er in het bedrijfsleven veel meer de gedachte dat een website vooral bedoeld is om indruk te wekken boven het aanbieden van informatie.
Het idee leeft nog steeds dat toegankelijke sites per definitie saai zijn. Dit hoeft echter geenszins het geval te zijn. Elke denkbare site kun je toegankelijk maken, vaak zonder dat de valide bezoeker dit merkt.

Als commerciële sites zich al aanpassen, is dat meestal uit marketingoverwegingen. Er zijn weinig organisaties die veel moeite steken in het aanpassen van hun site en er daarna niet enorm veel ophef over maken. Hieronder enkele voorbeelden van organisaties die -mede onder invloed van het Amerikaanse beleid- reeds iets doen met toegankelijkheid op internet.

IBM
IBM steekt tijd en aandacht aan toegankelijkheidskwesties. Op haar site heeft ze haar eigen toegankelijkheidsrichtlijnen gepubliceerd. Het gaat hier om een achttal aanpassingen die je kunt doen die veel effect hebben. De lijst is vergelijkbaar met de tien geboden van het W3C.
IBM heeft haar eigen site ook redelijk toegankelijk gebouwd.

Microsoft
Ook Microsoft besteed aandacht aan toegankelijkheid op haar site. Het gaat dan meestal over hardwareaanpassingen en aanpassingen aan de browserinstellingen of het Operating System.
De aanpassingen die Microsoft aandraagt zijn over het algemeen zeer nuttig. Maar sitebouwers moeten er niet van uitgaan dat deze aanpassingen zodanig zijn dat hun site niet aangepast hoeft te worden. Microsoft levert vergrootglazen, schermleesprogramma's en dergelijke. Als de content van de site niet toegankelijk is, is de site dat -ondanks alle aanpassingen- ook niet.


Pull-functie gehandicapten


Ik denk dat het bedrijfsleven over het algemeen haar sites pas aanpast als de gehandicapten zelf aangeven dat zij hun sites niet kunnen bezoeken 1. Dit kunnen ze doen door zich te verenigen en als één partij de organisaties te benaderen. Vooral gehandicaptengroepen met een zwakke lobby kunnen hiervan profiteren. Ik denk daarbij aan de verstandelijk gehandicapten, die een veel grotere groep vormen dan de visueel gehandicapten, maar een aanzienlijk zwakkere stem in de maatschappij hebben.

Een stap voorwaarts in een vereniging van gehandicapten is gedaan met de benoeming van de ambassadeurs van het project Drempels Weg. Zij zullen bij bedrijven aankloppen met hun bevindingen en tips om de website aan te passen. In de periode na de openingsmanifestatie wordt maandelijks een internetsector onder de loep genomen. In mei 2001 is de financiële sector aan de beurt en in juni de vakantiesites.
Het blijft een teken van goodwill om in Nederland je site aan te passen. Er is nog geen enkele wet die toegankelijkheid op corporate sites voorschrijft.


Centraal informatiepunt


Op het moment dat een aanbieder besluit tijd en geld te steken in het toegankelijk maken van zijn website is hij er nog niet. Tot voor kort was er geen centrale plek op internet waar de richtlijnen op een overzichtelijke manier gepresenteerd werden. Om je een weg te banen door de richtlijnen van het W3C had je de beschikking nodig over een klein onderzoeksteam.

Maar nu is er Vernieuwde Drempels Weg! Niet alleen staan de richtlijnen op een overzichtelijke manier gerangschikt en is de database geheel en op allerlei manieren doorzoekbaar. Er is ook een checklist voor elk toegankelijkheidsniveau en een stappenplan voor een snel resultaat. Maar ik loop op de feiten vooruit.

Eerst is het tijd om het over het beleid in andere landen te hebben.

volgende pagina:

Toegankelijkheid in
de rest van de wereld


Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijstvoetnoten:
  1. Een mooi praktijkvoorbeeld komt uit Australië. In 2000, tijdens de Olympische Spelen, heeft een gehandicapte met succes geklaagd over de ontoegankelijkheid van de officiële website van de spelen (ik meen www.olympics2000.com).

    De rechter moest er wel aan te pas komen, maar de site was binnen enkele weken volledig toegankelijk.


Foto: braille lezen
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Toegankelijkheid in de rest van de wereld