Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar evaluatie produkten
Ga naar evaluatie werkwijze
Ga naar ervaringen
Ga naar overige betrokkenen
Ga naar evaluatie stagedoelstellingen
Ga naar het projectteam
Ga naar de rol van NMG
Ga naar mijn rol in het project
Drempelsweg icoon

Mijn rol binnen NMG en het project Drempels WegOmdat ik de produkten die ik heb geleverd en de processen reeds heb beschreven, kan ik hier volstaan met een opsomming van de taken die ik heb uitgevoerd in het kader van mijn afstudeeropdracht.

Omdat ik binnen het project een veelheid aan taken had (en op me nam) zal ik eerst de activiteiten noemen en kort bespreken die ik voor mijn afstudeerstage heb vervuld, waarna ik de overige activiteiten kort belicht. Hierbij ga ik niet meer (diep) inhoudelijk in op de inhoud van deze taken 1.


Primaire activiteiten:


 • Het doen van richtlijnenonderzoek is een van de belangrijkste pijlers van mijn afstuderen.

 • Toen ik snel met het richtlijnenonderzoek klaar was bleek het opstellen en verrijken van de richtlijnen een schonere taak.

 • Het zoeken naar alternatieven voor bepaalde 'ontoegankelijke' stukken code was het logische vervolg hierop. Zonder mijn technische kennis van o.a. HTML, CSS en JavaScript was ik niet zo ver gekomen als ik nu gekomen ben.

 • Het schrijven en testen van voorbeeldcode om als voorbeeld bij een richtlijn te presenteren was een logisch vervolg hierop.

 • Daarnaast moest ik mijn opgedane kennis doorgeven aan mijn collega's binnen NMG om ervoor te zorgen dat de toekomstige sites toegankelijk gebouwd konden worden.

 • Een van de middelen die ik gebruikte om dit te doen was het schrijven van een CSS standaarddocument, waarin een groot aantal toepassingen als alternatief voor HTML onderzocht waren.

 • Toen er nog een beetje tijd over was heb ik die besteed aan bouwen van testsites om alvast wat praktijkervaring op te doen en om een inschatting te kunnen maken van de haalbaarheid om bepaalde schetsen toegankelijk te bouwen.

 • Deze testsites werden onder andere getest tijdens de verschillende testronden die we meestal op locatie (De Deel in Arnhem) bij gehandicapten hebben gehouden.

 • Toen dit allemaal achter de rug was kon ik beginnen met het vullen van de richtlijnendatabase met richtlijnen, commentaar, uitleg, alternatieven, voorbeeldcode en onderlinge verbanden.

 • Ik deed mee met overleggen en brainstormen over de inhoud van de facilitaire site, demosites en standaardinterfaces, meestal vlak voor ze gebouwd moesten worden 2.

 • Ik deed ook mee met het maken van functionele ontwerpen voor de verschillende websites, wat inderdaad soms op hetzelfde neerkwam als het vorige punt.

 • Wat wel anders was, was het meedenken aan technische ontwerpen, omdat dit meestal in een andere samenstelling gebeurde en over andere beslissingen handelde. Met name het databaseontwerp en de blauwdrukken voor de verschillende applicaties werden tijdens deze sessies bedacht.

 • Vervolgens kwam het bouwen van de facilitaire site, een klus die ik met 5 anderen klaarde. Overigens heb ik alleen de facilitaire site al vier keer gebouwd. De derde keer (fase 2) is de bekende versie geworden die nu online staat.

 • Na de facilitaire website kwam het bouwen van de demosites, die gerust gezien kunnen worden als complete websites.

 • Als laatste van de kernactiviteiten kwam het testen en integreren van de website en verschillende voorbeeldsites. Ook moest nog een en ander met de richtlijnen geïntegreerd worden.
  De standaardinterfaces van Lust kwamen de avond voor de openingsmanifestatie, waarin we ze nog koortsachtig moesten integreren in de website.

Overige activiteiten:


 • Ik heb het floormanagement tijdens bouw facilitaire site en demosites op me genomen, omdat de projectmanagers het op dat moment te druk hadden om de bouw nog te kunnen overzien en ik dat overzicht wel nog had.

 • Vooral ten behoeve van de verschillende (pers)presentaties heb ik een aantal keer met name ministeriële websites getest en beoordeeld op hun toegankelijkheid. Deze gegevens zijn weer gebruikt in de folder van Drempels Weg en tijdens de openingsmanifestatie.

 • Tussendoor heb ik het ontwerp gemaakt voor fase 1 van de facilitaire website. Deze site is slechts een tot anderhalve maand live geweest.

 • Het interpreteren van de verschillende testrapporten van o.a. TNO, maar ook van NMG en Lust.

 • Het bouwen van het extranet ter ondersteuning van de deelnemers aan het project.

 • Het toegankelijk maken van bestaande websites, waaronder die van NMG zelf. Dit omdat we het natuurlijk niet konden maken dat wij als toegankelijkheidsspecialisten een van de minst toegankelijke websites hadden. De uitvoering van de aanpassingen is overigens door een van de junior webdesigners uitgevoerd.

 • De laatste activiteit was meer vanwege een hobby: fotograaf tijdens de openingsmanifestatie. Een aantal van deze foto's staat inmiddels op Drempelsweg.nl bij de reportage van de openingsmanifestatie.

volgende pagina:

Ervaringen

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijstvoetnoten:
 1. Ik was eerst van plan om bij deze rubriek een aantal subrubrieken toe te voegen voor de uitlichting van mijn precieze taken, maar ik heb eigenlijk het belangrijkste al in de voorgaande hoofdstukken gezegd.
  Daarom denk ik dat het wel op deze ene pagina kan.

 2. Wat weer meestal vlak voor de deadline was...
Screenshot van een testsite

Screenshot van een testsite

Screenshot van een testsite

Screenshot van een testsite

Screenshot van een testsite
Fig.1-5: enkele van de testsites die we aan gehandicapten hebben voorgelegd.
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Ervaringen